วันที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. มีประชุมเตรียมการประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัด นะครับ

หน้าแรก      แนะนำโครงการ      Node      เอกสารแผยแพร่ - คู่มือการทำงาน      บทความ      สื่อเผยแพร่      องค์กรภาคี      ติดต่อ  
 

 ทีมส่วนกลาง

ชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์โทร โทรสาร E-mail
 ดร.วณี ปิ่น ประทีป  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอย พหลโยธิน 22 ข. จตุจักร ต. ลาดยาว กรุงเทพฯ 10900  02-511-5855 ต่อ 137  02-939-2239  pwanee@hotmail.com , wanee@thainhf.org
 คุณศิริพร บูรณะมิตรานนท์  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอย พหลโยธิน 22 ข. จตุจักร ต. ลาดยาว กรุงเทพฯ 10900  02-511-5855 ต่อ 140  02-939-2239  siriporn@thainhf.org
 คุณพงศ์ธร จันทรัศมี  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอย พหลโยธิน 22 ข. จตุจักร ต. ลาดยาว กรุงเทพฯ 10900  02-522-5855 ต่อ 136  02-939-2239  pongtorn@thainhf.org
 คุณบัญญัติ เจตนเสน  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอย พหลโยธิน 22 ข. จตุจักร ต. ลาดยาว กรุงเทพฯ 10900  02-511-5855 ต่อ 138  02-939-2239  banyat@thainhf.org
 คุณพิชญ์ จึงประภา  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1168 ซอย พหลโยธิน 22 ข. จตุจักร ต. ลาดยาว กรุงเทพฯ 10900  02-511-5855 ต่อ 139  02-939-2239  pete@thainhf.org
 อ.ทรงพล เจตนาวนิชย์  386/59-60 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  02-223-6713  02-226-4718  redcnet@boxinfo.co.th , songpoljet@yahoo.com
 คุณนวลทิพย์ ชูศรีโฉม  386/59-60 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  02-513-8223  02-513-8824  -
 คุณวีระ นิจไตรรัตน์  185/23 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000  04451-8048  044518048  nr_weera@hotmail.com , nr_tung@yahoo.com
         
         


 ทีมประเมิน

จังหวัด ชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์โทร โทรสาร E-mail
 ทีมประเมินผลส่วนกลาง  รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถ.หน้าพระธาตุ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  02-613-2511  02-224-9417  v_parichart@hotmail.com
 ทีมประเมินผลส่วนกลาง  รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย4 อ.ศาลายา จ.นครปฐม 73170  02-800-2840-79 ต่อ 1307  02-441-9738  shpob@yahoo.com
 ทีมประเมินผลส่วนกลาง  รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถ.หน้าพระลาน พระนคร กรุงเทพฯ 10200  02-613-2515  02-224-9417  woorawut@hotmail.com , woorawut@tu.ac.th
 ทีมประเมินผลส่วนกลาง  อ.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล  48 หมู่ 2 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  02-312-6300-1 ต่อ1200  02-312-6418  udomsin_kaipet@hotmail.com
 ทีมประเมินผลส่วนกลาง  นพ.เอกชัย ปัญญวัฒนานุกูล  85/87 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไตร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000  -  -  -
 ทีมประเมินผลส่วนกลาง  คุณธำรงค์  มั่นคง  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถ.หน้าพระธาตุ พระนคร กรุงเทพฯ10200  02-613-2511  -  manoke007@yahoo.com
 ทีมประเมินภาคกลาง  อ.พรพิมล โรจนโพธิ์  68/152 ซ.ไทยานนท์2 ถ.สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  -  -  -
 ทีมประเมินภาคกลาง  อ.เก็จวลี กรีธาธร  โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  032-347423  -  -
 ทีมประเมินภาคกลาง  อ.วิมลา พงศาธร  คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 38 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  032-472545  032-493269  -
 ทีมประเมินภาคกลาง  อ.ภรณี สุศิริ  สถาบันพลการศึกษา ประจำวิทยาเขตอ่างทอง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140  035-613566 ต่อ 299,221  -  -
 ทีมประเมินภาคกลาง  คุณสุภาภรณ์ ตั้งธงทองกุล  318 ถ.นางพิมพ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  -  -  bara_hara@hotmail.com
 ทีมประเมินภาคใต้  อ.จินตนีย์ จินตรานันต์  สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160  075-672286  075-672202  -
 ทีมประเมินภาคใต้  อ.สัมพันธ์ จิรันดร  5/3 หมู่ 3 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  074-467319  -  -
 ทีมประเมินภาคใต้  ผศ.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ  สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ชั้น 6 อาคารบริหาร ถ.กาญจนวาณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  074-451168  074-451168  pongthep_s@psu.ac.th
 ทีมประเมินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อ.สมพันธ์ เตชะอธิก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-238383 ต่อ 305  043-244418  somphant@kku.ac.th
 ทีมประเมินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อ.รุ่งอรุณ บุญสายันต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-238383  043-244418  -
 ทีมประเมินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อ.นงลักษณ์ พะไกยะ  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  -  -  -
 ทีมประเมินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผศ.ชื่น ศรีสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  045-352102  -  -
 ทีมประเมินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อ.สมชัย คำไพเราะ  วิทยาลัยบัณฑิตแห่งเอเซีย ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  -  -  -
 ทีมประเมินภาคเหนือ  รศ.ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล  ภาควิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  055-261000 ต่อ 2111  055-261037  -
 ทีมประเมินภาคเหนือ  อ.สายฝน น้อยหีด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ต.ปงยางครก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190  054-268-701  054-268-701  nhufon@hotmail.com
 ทีมประเมินภาคเหนือ  คุณแชน อะทะไชย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  -  -  atachai_c@chaiyo.com
 ทีมประเมินภาคเหนือ  อ.ตุลวัตร พานิชเจริญ  150/17 หมู่1 ต.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  -  -  -
 ทีมประเมินภาคเหนือ  อ.ธนิษฐา วีระพิเชฏฐ์  สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ถ. หน่อดำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000  054-775856-7  -  -
 ทีมประเมินภาคเหนือ  ผศ.วิมาลา ชโยดม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  -  055-261028  -
 ทีมประเมินภาคเหนือ  คุณชนกกาญจน์ สุริวงศ์  ริมน้ำแมนชั่น อาคาร A112 40/11 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  053-220451  053-894816  -
 ขอนแก่น  คุณทรงพล  ตุละทา  ห้อง 202 PK อพาร์ทเมนท์ 140/236 ม.14 ซ.วัดป่าอดุลย์ 7/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  04-323-8383 ต่อ 305  04-335-2039  nagatao5@yahoo.com

  ทีมผู้ประสานงาน

จังหวัด ชื่อ - นามสกุล สถานที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์โทร โทรสาร E-mail
 เชียงใหม่  คุณสวิง  ตันอุด  225/112 หมู่บ้านสินธนา ม.2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  053-380566  053-380566  darunee34@yahoo.com
 เชียงใหม่  คุณอำพา  เกตุสถิตย์  225/112 หมู่บ้านสินธนา ม.2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  053-380566  053-380566  noja_1@hotmail.com
 ลำปาง  คุณศรีสะเกษ สมาน  25 ถ.ศิริวิสาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  054-291212  054-352393  mamok@hotmail.com
 ลำปาง  คุณสาคร  กระจาย   25 ถ.ศิริวิสาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  054-352393  054-352393  sakorn12@hotmail.com
 ลำปาง  คุณจตุพร  สุดหอม   25 ถ.ศิริวิสาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  054-352393  054-352393  -
 ลำปาง  คุณเอกรัตน์ โพธาวรรณ   25 ถ.ศิริวิสาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  054-352393  054-352393  eakkarut@gmail.com , eakarat_1987@hotmail.com
 พิจิตร  คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์  4/178-179 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  056-652233  056-652234  -
 พิจิตร  คุณสุนทร ตุตะพะ  4/178-179 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  056-652233  056-652234  kkatua@yahoo.com
 พิจิตร  คุณจันทร์เพ็ญ พันธุ์เขียน  4/178-179 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  056-652-233  056-652-234  onepen2523@thaimail.com
 แพร่  คุณสุวิทย์ สมบัติ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่25 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  054-534-636 , 054-523-313 ต่อ 117  054-521-383  ss_vit@hotmail.com
 แพร่  คุณดุษฎี ศฤงคาร  สำนักงานประชาคมสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่ 24 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  054-534-636  -  saringkorn@hotmail.com
 แพร่  คุณทินกร พื้นดี  สำนักงานสาธารณสุขแพร่ 25 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  054-511-145 , 054-253-313  054-521-383  tinnakon_p@thaimail.com
 น่าน  คุณเยาวลักษณ์ อนุรักษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถ.วรวิชัย อ.เมือง จ.น่าน 55000  054-710-190  054-710-559  yawaluck97@hotmail.com
 น่าน  คุณพัลลภ มาจีน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถ.วรวิชัย อ.เมือง จ.น่าน 55000  054-710-383 ต่อ 145  054-710-559  puniop_2005@hotmail.com
 น่าน  คุณสุธี ธินันท์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถ.วรวิชัย อ.เมือง จ.น่าน 55000  054-710-383  054-710-559  -
 น่าน  คุณสิทธา มูลหงษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถ.วรวิชัย อ.เมือง จ.น่าน 55000  054-710-383  054-710-559  -
 นครราชสีมา  คุณหาญชัย พันธุ์งาม   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 255 ม.11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  044-465-011-4  044-465-021  hanchai@yahoo.com
 นครราชสีมา  คุญเบญญาภา มะโนธรรม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 225 ม.11 ต.โคกกรวดอ.เมือง จ.นครราชสีมา  044-465011-4 ต่อ 440  044-7605136  korathealth@thaimail.com
 ขอนแก่น  ผศ.น้อมจิตต์  นวลเนตร  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-202085  043-202085  nomjit@kku.ac.th , njptkku@yahoo.com
 ขอนแก่น  อ.มานะ นาคำ  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-202861  -  mana@kku.ac.th
 ขอนแก่น  ทพญ.ปิยฉัตร พัชรานุวัตร  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  -  -  piypat@kku.ac.th
 ขอนแก่น  คุณจันทแรม ภาโนมัย  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-202413 ต่อ 305  043-202221  c_panomail@hotmail.com , r_panomail@yahoo.com
 ขอนแก่น  คุณแสนศักดิ์ ฉวีนวน  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-202413 ต่อ 305  043-202221  m_chaweenaun@yahoo.com
 มหาสารคาม  อ.วัฒนสาร ปานเพชร  449/21 ถ.นิกรศรัทธา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  043-799373  -  -
 มหาสารคาม  คุณอรุณวดี หงษ์อุดร  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  -  043-742464  bi_tong_oon@hotmail.com
 สกลนคร  ผศ.ทศพล สมพงษ์  ศูนย์ประสานงาน สสส.สกลนคร อาคารทานตะวัน1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  042-743806  042-743806  tossapon_s@hotmail.com , tossapon_s@yahoo.com
 สกลนคร  คุณวิชยา ตรีศกประพฤทธิ์  ศูนย์ประสานงาน สสส.สกลนคร อาคารทานตะวัน1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  042-743806  042-744-014  vichaya.t@chaiyo.com , vichaya.t@hunsa.com
 สกลนคร  คุณสมบูรณ์ แสงเพชร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  -  -  -
 เพชรบุรี  คุญสุธิดา แสงเพชร  46 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  032-427702  032-427702  -
 เพชรบุรี  คุณนฤมล อยู่พร้อม  3 หมู่ 9 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130  032-427702  032-427702  -
 เพชรบุรี  คุณอาทรเกติ์ แสงเพชร  46 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  032-427702  032-427703  ed_crub@hotmail.com
 สุพรรณบุรี  อ.รัตนา สมบูรณ์วิทย์  27/1-2 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  035-521383 , 035-522140  035-521383 , 035-522140  rcdi-saphan@yahoo.com
 สุพรรณบุรี  คุณมนัส อยู่สุข  5/2 หมู่ 7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  035-527383 , 035-522140  035-527383 , 035-522140  rcdi-saphan@yahoo.com
 สุพรรณบุรี  คุณโสภิดา  เอกจิตร  16/8 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  035-521383 , 035-522140  035-521383 , 035-522140  rcdi-saphan@yahoo.com
 สุพรรณบุรี  คุณปาริชาติ มากแก้ว  27/1-2 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  035-521383 , 035-522140  035-521383 , 035-522140  rcdi-saphan@yahoo.com
 สุพรรณบุรี  คุณกนกวรรณ ยางทอง  27/1-2ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  035-521383 , 035-522140  035-521383 , 035-522140  rcdi_saphan@yahoo.com
 สุพรรณบุรี  คุณอนันต์ จันทา  69 หมู่ 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170  035-521383 , 035-522140  035-521383 , 035-522140  rcdi_saphan@yahoo.com
 ราชบุรี  คุณวิเชียร คุตตวัส  58-60 ถ.อัมรินทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  032-338683  032-337992  -
 ราชบุรี  คุณสุวิช วัฒนารมย์  123/81 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  032-338182  032-338182  -
 ราชบุรี  คุณอุบลวรรณ คงสว่าง  396/34 หมู่ 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  032-338182  032-338182  -
 อ่างทอง  คุณประสาท ลิ่มดุลย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14120  035-611222 ต่อ 180  035-620839  -
 อ่างทอง  คุณนาฎธิชา ชั้วทอง  86/1 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120  035-615881  035-615881  tichar03@thaimail.com
 อ่างทอง  คุณสุธี ประเสริษฐ์ศรี  86/1 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120  035-615881  035-615881  -
 นครศรีธรรมราช  คุณทวี สร้อยสิริสุนทร  PLAN&LEARN เพลินสถาน หมากปาล์มเมืองนคร 2007/3 ถ.เทวราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80190  075-347423  075-347423  -
 นครศรีธรรมราช  คุณอุษาวดี ศรีมัง  PLAN&LEARN เพลินสถาน หมากปาล์มเมืองนคร 2007/3 ถ.เทวราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80190  075-347423  075-347423  -
 สงขลา  นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ  โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130  074-378345-6  -  -
 สงขลา  คุณชาคริต โภชะเรือง  2 ถ.ไทยสมุทร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  074-423711  074-423711  kahlao@thaimail.com

 


   หน้าแรก   |   แนะนำโครงการ   |   Node   |   เอกสารแผยแพร่ - คู่มือการทำงาน   |   บทความ   |   สื่อเผยแพร่   |   องค์กรภาคี   |   ติดต่อ
 

 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 www.thainhf.org, eMail : pete@thainhf.org
2003 National Health Foundation All right Reserved Terms of used.